Integritetspolicy

1 INLEDNING

När du använder vår hemsida, www.compactlivingstore.com, genomför ett inköp, interagerar med Smart Rooms Nordic AB om en produkt eller lämnar in ett klagomål över en produkt, eller på annat sätt kontaktar oss, Smart Rooms Nordic AB (“Compact Living Store” “vi” eller “oss”) samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Vi ansvarar för att behandla dina personuppgifter och kommer att säkerställa att dina personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med relevanta regler om dataskydd, inklusive dataskyddsförordningen (“GDPR”) och den danska dataskyddslagen.

Syftet med denna integritetspolicy är att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter och rättigheter.

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, eller vill utöva dina individuella rättigheter som beskrivs nedan, vänligen kontakta oss på något av följande:

Compact Living Store

Kungsholmsgatan 6, 112 27 Stockholm

E-post: info@compactlivingstore.com

Telefon: +46 841074700

2 KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

2.1 Kunder

Vi behandlar och lagrar vanliga kategorier av personuppgifter i vårt beställningssystem, såsom namn, adress och kontaktuppgifter (e-post och telefon), köphistorik, användar-ID och betalningsinformation när du genomför ett inköp hos oss.

På samma sätt kommer vi att lagra vår korrespondens med dig om du kontaktar oss via vår webbplats, t.ex. i samband med ett klagomål och/eller andra former av daglig korrespondens, t.ex. supportfrågor.

Slutligen kommer vi att lagra information om ditt deltagande i evenemang som hålls i vårt showroom och information som erhållits i samband med kundnöjdhetsundersökningar.

Generellt lagrar eller behandlar vi inte känsliga personuppgifter, inklusive information om brott. I vissa fall kommer vi dock att behandla information av detta slag om det är nödvändigt i samband med rapportering av olagliga handlingar till brottsbekämpande myndigheter, såsom kreditkortsbedrägerier.

2.2 Besökare och användare på hemsidan

Utöver ovanstående, där vi behandlar information om kunder, kommer vi även att behandla vanliga kategorier av personuppgifter om du besöker eller använder vår hemsida utan att genomföra ett inköp.

I dessa fall kommer vi att behandla de personuppgifter som du kan tänkas ange i samband med att du bokar en videokonsultation med en av våra anställda, dvs. kontaktuppgifter (e-post och telefon), namn, plats/land och tillgänglighet samt och när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev.

Slutligen behandlar vi personuppgifter som samlas in från dig via cookies när du besöker vår hemsida enligt beskrivningen i vår cookiepolicy. I detta avseende samlar Compact Living Store in information om ditt onlinebeteende, till exempel din IP-adress, information om ditt datoroperativsystem, din mobila enhet, webbläsare och dina onlineaktiviteter på webbplatsen, förutsatt att du har accepterat webbplatsens användning av cookies.

Vi behandlar inte särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga personuppgifter) om webbplatsbesökare.

3. BEHANDLINGSÄNDAMÅL

3.1 Kunder

Dina personuppgifter används för en mängd olika ändamål, inklusive hantering av din beställning samt eventuella klagomål du kan lämna in i samband med ditt köp av en av våra produkter eller andra förfrågningar som vi kan få från dig som kund.

Vidare använder vi dina personuppgifter för att identifiera bedrägerier och förbättra våra tjänster. Dessutom används dina personuppgifter för att förbättra din upplevelse på vår hemsida genom att leverera mer personligt innehåll/personliga produkter.

Slutligen använder vi dina personuppgifter för rapportering och analys, till exempel i samband med vår interna analys av hur du handlar på vår hemsida, resultatet av vår marknadsföring och hur du svarar på detta. 3.2 Besökare och användare på hemsidan

Dina personuppgifter som besökare på hemsidan behandlas i syfte att förbättra din upplevelse på vår hemsida och för rapporterings- och analysändamål, dvs. för att vi ska få tillgång till hur och vilka delar av vår hemsida som används och var de som besöker vår hemsida befinner sig.

Vidare är syftet också att leverera vårt nyhetsbrev till dig, om du registrerat dig för detta, och/eller ge dig en videokonsultation med en av våra anställda.

Slutligen kommer vi att behandla dina personuppgifter i leadgenerering och för marknadsföringsändamål.

4. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING

4.1 Kunder

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för avtalet som du ingår i, dvs. i samband med köp och leverans av din beställning, se artikel 6(1)(b) i GDPR.

Vidare kan vi komma att behandla dina personuppgifter baserat på de legitima intressen som vi eftersträvar och som inte anses åsidosättas av dina intressen eller grundläggande rättigheter, se artikel 6(1)(f) i GDPR. Sådana legitima intressen inkluderar följande:

 • att säkerställa adekvat registrering, betalning, fakturering, redovisning, kundservice och support samt daglig kommunikation
 • att upprätthålla och förbättra kundrelationer
 • att kommunicera med dig för kundsupport och klagomålshantering, i den mån detta inte omfattas som en del av avtalet med dig
 • för att dokumentera händelser, korrespondens etc. i händelse av en specifik tvist mellan Compact Living Store och dig
 • att ge dig en bättre webbplatsupplevelse
 • att skicka och hantera nyhetsbrev
 • att marknadsföra våra produkter och tjänster, inklusive vårt berättigade intresse av att tillhandahålla personliga annonser, innehåll och information samt att övervaka och analysera effektiviteten hos webbplatsen och marknadsföringsaktiviteterna

Dessutom kan vi i vissa fall behöva behandla dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet, se artikel 6(1)(c) i GDPR, nämligen att behålla bokföringsmaterial enligt tillämpliga bokföringsregler.

Slutligen kan vår behandling av dina personuppgifter i vissa fall baseras på ditt uttryckliga samtycke (artikel 6(1)(a) i GDPR), i fall av profilering av relaterade aktiviteter enligt beskrivningen i artikel 22(1) och (4) i GDPR.

4.2 Besökare och användare på hemsidan

Vår behandling av dina personuppgifter är främst baserad på de legitima intressen som vi eftersträvar och som inte anses åsidosättas av dina intressen eller grundläggande rättigheter, se artikel 6(1)(f) i GDPR. Sådana legitima intressen inkluderar följande:

 • att etablera kundrelationer
 • att kommunicera med dig i syfte att ge dig information om våra produkter
 • att dig en bättre webbplatsupplevelse
 • att marknadsföra våra produkter och tjänster, inklusive vårt berättigade intresse av att tillhandahålla personliga annonser, innehåll och information samt att övervaka och analysera effektiviteten hos webbplatsen och marknadsföringsaktiviteterna
 • att skicka nyhetsbrev

Dessutom kan vår behandling vara nödvändig för att vi ska kunna vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett avtal artikel 6(1)(b) i GDPR, t.ex. när du begär en videokonsultation med en av våra anställda.

5. ANVÄNDNING AV AUTOMATISKT BESLUTSFATTANDE OCH PROFILERING FÖR MARKNADSFÖRINGSÄNDAMÅL

Profilering är handlingen att använda dina personuppgifter för att utvärdera vissa personliga frågor som rör dig som kund.

Vi fattar inte beslut av betydelse för dig som registrerad enbart baserat på automatiskt beslutsfattande, inklusive profilering. Vi använder dock profilering för marknadsföringsändamål. [om du gav ditt samtycke i förväg].

6. MOTTAGARE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Där det är relevant kan vi dela eller överföra dina personuppgifter till koncerninterna företag, dotterbolag, leverantörer, affärspartners eller andra samarbetspartners som företag inom marknadsföring eller sociala medier.

Vissa mottagare behandlar personuppgifter för vår räkning, dvs. som personuppgiftsbiträden. Dessa tredje parter får därför endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får därför inte behandla dina personuppgifter för sina egna ändamål.

I den mån vi delar eller överför dina personuppgifter till en tredje part som kan använda dina personuppgifter för sina egna ändamål, så kommer sådant utlämnande eller sådan överföring endast att ske om det är i enlighet med tillämplig lag och med föregående samtycke från dig, där ditt samtycke krävs.

Compact Living Store kan i vissa fall förmedla e-post och telefonnummer hashad (detta innebär att din data är krypterad, och kan läsas om din data redan finns hos Google och Facebook). Detta görs för att rikta marknadsföring på Facebook och andra webbplatser till dig. I vissa fall kommer Facebook och Google att slå samman denna data med annan data för att förutsäga ditt konsumtionsmönster. Detta innebär att informationen vi delar med dem kan användas för att rikta banners och/eller textannonser till dig över hela internet. Detta kallas retargeting. Överföringen ska ske i enlighet med artikel 6.1 i dataskyddsförordningen. 1 (f).”

7. ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER TILL ETT TREDJELAND (UTANFÖR EU/EES)

I vissa situationer kan dina personuppgifter överföras till ett land utanför EU/EES, till exempel till ett dotterbolag till Compact Living Store, en leverantör eller tjänsteleverantör. Vi kommer att se till att sådan överföring sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Detta innebär att alla personer utanför EU/EES som kommer i besittning av dina personuppgifter måste säkerställa en adekvat skyddsnivå, till exempel genom att ingå EU:s standardavtalsklausuler.

Om du vill få en kopia av lämpliga skyddsåtgärder som tillhandahålls för överföringen, vänligen kontakta oss via ovannämnda kontaktmedel.

8. LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

I allmänhet kommer vi inte att lagra dina personuppgifter längre än 12 månader efter att de insamlats, såvida det inte är nödvändigt för att vi ska kunna försvara oss mot ett rättsligt anspråk. I så fall kommer dina personuppgifter att raderas när det är säkert att ett rättsligt anspråk inte längre kan fastställas eller att en pågående tvist är löst.

Dessutom kommer Compact Living Store att lagra personuppgifter som är nödvändiga för bokföringsändamål under fem år från det år som bokföringsmaterialet avser, i enlighet med de särskilda reglerna om lagring av bokföringsmaterial i den danska bokföringslagen. Om personuppgifterna ingår i bokföringsmaterial som omfattas av annan (utländsk) lagstiftning kommer personuppgifterna att behandlas så länge som krävs enligt denna lagstiftning.

9. DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Vi har genomfört lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och säkerställa dina rättigheter som registrerad.

Compact Living Store har vidtagit alla nödvändiga och adekvata åtgärder för att skydda dina personuppgifter och säkerställa dina rättigheter som registrerad.

Som registrerad har du flera rättigheter. Observera att vissa begränsningar kan gälla i detta avseende, t.ex. när din rätt att få information befinns vara överskriven av väsentlig hänsyn till privata intressen. Om du har några frågor om dina rättigheter som registrerad, vänligen kontakta oss via ovanstående kontaktmedel.

Enligt GDPR har du följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång: Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som Compact Living Store har lagrat om dig. Compact Living Store måste tillhandahålla en kopia av de personuppgifter som behandlas kostnadsfritt och på elektronisk väg om begäran har lämnats in i en vanligt använd elektronisk form.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att rätta till felaktiga personuppgifter om dig, inklusive komplettering av ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till radering (rätten att bli glömd): Under vissa omständigheter har du rätt till radering, vilket innebär att vi på din begäran måste radera de personuppgifter som lagras om dig.
 • Rätt till begränsning: Under vissa omständigheter har du rätt att begränsa vår behandling av personuppgifter som rör dig.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få personuppgifter om dig i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format. Om behandlingen baseras på ditt samtycke eller om ett avtal och behandlingen utförs på automatiserade sätt har du rätt att överföra dessa personuppgifter till en tredje part utan hinder från Compact Living Store.
 • Rätten att invända: Under vissa omständigheter har du rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter som rör dig.

Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke kan du återkalla ditt samtycke när som helst. Observera att detta inte påverkar vår behandling av dina personuppgifter innan ditt samtycke återkallas. Vidare kan vi i vissa fall fortsätta att behandla dina personuppgifter på annan rättslig grund.

Om du vill läsa mer om dina rättigheter, se Den danska dataskyddsmyndighetens vägledning i frågan.

10. FRÅGOR OCH KLAGOMÅL

Vidare har du rätt att när som helst lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyn-digheten. Se kontaktuppgifterna nedan.

Integritetsskyddsmyn-digheten

Telefon: 08-657 61 00

E-post: imy@imy.se

Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

11. ÄNDRINGAR I DENNA SEKRETESSPOLICY

Denna integritetspolicy kommer att uppdateras regelbundet och vid behov på grund av ändringar i tillämplig lag och praxis och därför rekommenderar vi att du håller dig uppdaterad regelbundet.

Datum för den senaste uppdateringen av denna sekretesspolicy:

01/19/2023

Klagomål till Integritetsskyddsmyn-digheten

Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyn-digheten. Se kontaktuppgifterna nedan.

Integritetsskyddsmyn-digheten

Telefon: 08-657 61 00

E-post: imy@imy.se

Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

Choose Your Location

Hittar du inte det du letar efter?
Sök efter produkt, artikelnr, märke etc. Tryck sedan "Enter"
Shopping Cart
Inga produkter tillagda i kundvagnen.
Fortsätt handla